U: P:  
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ

สถิติการทดสอบสัญญาณความชัดเจนของหน่วยบริการช่อง 12
 
 
สรุปการทดสอบสัญญาณความชัดเจนของหน่วยบริการช่อง 12 ประจำเดือน

ข้อมูลสถิติโรงพยายาล
ลำดับ
หน่วยบริการ
เวลา 09.00 น.
เวลา 20.00 น.
หมายเหตุ
ศูนย์ทดสอบ
ทดสอบ
%
ศูนย์ทดสอบ
ทดสอบ
%
1 โรงพยาบาลมหาราช 25 15 60% 24 12 50%
2 โรงพยาบาลสันกำแพง 25 16 64% 24 13 55%
3 โรงพยาบาลลานนา 25 10 40% 24 11 46%
4 โรงพยาบาลนครพิงค์ 25 21 84% 24 17 71%
5 โรงพยาบาลสันป่าตอง 25 22 88% 24 21 88%
6 โรงพยาบาลสันทราย 25 23 92% 24 23 96%
7 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 25 18 72% 24 21 88%
8 โรงพยาบาลหางดง 25 20 80% 24 20 84%
9 โรงพยาบาลเชียงดาว 25 17 68% 24 15 63%
10 โรงพยาบาลแม่แตง 25 20 80% 24 21 88%
11 โรงพยาบาลแม่อาย 25 18 72% 24 17 71%
12 โรงพยาบาลฝาง 25 16 64% 24 17 71%
13 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 25 10 40% 24 9 38%
14 โรงพยาบาลเวียงแหง 25 15 60% 24 14 59%
15 โรงพยาบาลพร้าว 25 20 80% 24 16 67%
16 โรงพยาบาลไชยปราการ 25 19 76% 24 16 67%
17 โรงพยาบาลดอยเต่า 25 18 72% 24 19 80%
18 โรงพยาบาลจอมทอง 25 21 84% 24 22 92%
19 โรงพยาบาลสะเมิง 25 19 76% 24 18 75%
20 โรงพยาบาลแม่ออน 25 23 92% 24 21 88%
21 โรงพยาบาลสารภี 25 18 72% 24 16 67%
22 โรงพยาบาลแม่วาง 25 20 80% 24 19 80%
23 โรงพยาบาลดอยหล่อ 25 23 92% 24 23 96%
24 โรงพยาบาลดารารัศมี 25 16 64% 24 2 9%
25 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 25 16 64% 24 13 55%
26 โรงพยาบาลฮอด 25 23 92% 24 21 88%
27 โรงพยาบาลอมก๋อย 25 8 32% 24 10 42%
28 โรงพยาบาลเทพปัญญา 25 20 80% 24 17 71%
29 โรงพยาบาลช้างเผือก 25 16 64% 24 20 84%
30 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 25 20 80% 24 21 88%
31 โรงพยาบาลสยามราษฎร์ 25 22 88% 24 21 88%
32 โรงพยาบาลรวมแพทย์ 25 20 80% 24 21 88%
33 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 25 20 80% 24 19 80%
34 โรงพยาบาลราชเวช 25 15 60% 24 14 59%
35 โรงพยาบาลเซ็นทรัล 25 21 84% 24 21 88%
36 โรงพยาบาลแม่แจ่ม 25 0 0% 24 0 0%
37 โรงพยาบาลประสาท 25 17 68% 24 16 67%
38 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 25 14 56% 24 15 63%

ข้อมูลสถิติกู้ภัย
ลำดับ
หน่วยบริการ
เวลา 09.00 น.
เวลา 20.00 น.
หมายเหตุ
ศูนย์ทดสอบ
ทดสอบ
%
ศูนย์ทดสอบ
ทดสอบ
%
1 กู้ภัยสำเร็จ 25 17 68% 24 20 84%
2 กู้ภัยสุเทพ 25 14 56% 24 16 67%
3 กู้ภัยรวมใจ 25 17 68% 24 18 75%
4 กู้ภัยหยาดฟ้า 25 13 52% 24 16 67%
5 กู้ภัยสันผีเสื้อ 25 14 56% 24 13 55%
6 กู้ภัยฟ้าฮ่าม 25 12 48% 24 10 42%
7 กู้ภัยตำรวจทางหลวง 25 21 84% 24 22 92%
8 กู้ภัยริมปิง 25 22 88% 24 21 88%
9 กู้ภัยก้ามปู 25 15 60% 24 17 71%
10 กู้ภัยต้นเปา 25 14 56% 24 16 67%
11 กู้ภัยแช่ช้าง 25 21 84% 24 20 84%
12 กู้ภัยแม่ปูคา 25 20 80% 24 17 71%
13 กู้ภัยร้องวัวแดง 25 20 80% 24 19 80%
14 กู้ภัยตรีเพชร 25 17 68% 24 19 80%
15 กู้ภัยออนใต้ 25 22 88% 24 23 96%
16 กู้ภัยออนกลาง 25 23 92% 24 24 100%
17 กู้ภัยปากกอง 25 16 64% 24 15 63%
18 กู้ภัยยางเนิ้ง 25 20 80% 24 18 75%
19 กู้ภัยเอื้องผึ้ง 25 16 64% 24 18 75%
20 กู้ภัยขัวมุง 25 20 80% 24 18 75%
21 กู้ภัยสารภี 25 0 0% 24 0 0%
22 กู้ภัยชมภู 25 13 52% 24 14 59%
23 กู้ภัยมหาวงค์ 25 15 60% 24 14 59%
24 กู้ภัยป่าบง 25 14 56% 24 15 63%
25 กู้ภัยไชยสถาน 25 18 72% 24 20 84%
26 กู้ภัยสันผักหวาน 25 20 80% 24 16 67%
27 กู้ภัยบ้านแหวน 25 15 60% 24 14 59%
28 กู้ภัยหนองแก๋ว 25 20 80% 24 21 88%
29 กู้ภัยน้ำแพร่ 25 10 40% 24 10 42%
30 กู้ภัยหนองควาย 25 23 92% 24 21 88%
31 กู้ภัยหนองตอง 25 20 80% 24 18 75%
32 กู้ภัยขุนคง 25 21 84% 24 22 92%
33 กู้ภัยหารแก้ว 25 20 80% 24 18 75%
34 กู้ภัยสันกลาง 25 22 88% 24 21 88%
35 กู้ภัยบ้านกลาง 25 23 92% 24 21 88%
36 กู้ภัยเวียงกาญจน์ 25 19 76% 24 20 84%
37 กู้ภัยน้ำบ่อหลวง 25 22 88% 24 20 84%
38 กู้ภัยทุ่งสะโตก 25 21 84% 24 22 92%
39 กู้ภัยมะขุนหวาน 25 22 88% 24 20 84%
40 กู้ภัยมะขามหลวง 25 22 88% 24 21 88%
41 กู้ภัยทรายทอง 25 23 92% 24 24 100%
42 กู้ภัยทุ่งต้อม 25 20 80% 24 19 80%
43 กู้ภัยบ้านแม 25 17 68% 24 21 88%
44 กู้ภัยบัวหลวง 25 11 44% 24 8 34%
45 กู้ภัยสง่าบ้าน 25 12 48% 24 8 34%
46 กู้ภัยแม่โป่ง 25 21 84% 24 22 92%
47 กู้ภัยเทพเสด็จ 25 6 24% 24 5 21%
48 กู้ภัยประกายพฤกษ์ 25 10 40% 24 13 55%
49 กู้ภัยขี้เหล็ก 25 22 88% 24 22 92%
50 กู้ภัยชุมพร 25 21 84% 24 22 92%
51 กู้ภัยโป่งแยง 25 13 52% 24 12 50%
52 กู้ภัยเหมืองแก้ว 25 22 88% 24 23 96%
53 กู้ภัยจักรแก้ว 25 16 64% 24 18 75%
54 กู้ภัยพานทอง 25 22 88% 24 21 88%
55 กู้ภัยแม่หอพระ 25 22 88% 24 20 84%
56 มูลนิธิกู้ภัยเชียงดาว 25 17 68% 24 15 63%
57 กู้ภัยพร้าววังหิน 25 12 48% 24 13 55%
58 กู้ภัยแม่โจ้ 25 14 56% 24 18 75%
59 กู้ภัยหนองจ๊อม 25 21 84% 24 20 84%
60 กู้ภัยป่าไผ่ 25 17 68% 24 20 84%
61 กู้ภัยแม่แฝก 25 22 88% 24 20 84%
62 กู้ภัยเจดีย์ 25 18 72% 24 18 75%
63 กู้ภัยสันทรายหลวง 25 18 72% 24 21 88%
64 กู้ภัยหนองหาร 25 14 56% 24 15 63%
65 กู้ภัยทุ่งปี้ 25 13 52% 24 11 46%
66 กู้ภัยดอนแก้ว อ.สารภี 25 18 72% 24 17 71%
67 กู้ภัยสันมหาพน 25 21 84% 24 20 84%
68 กู้ภัยอินทขิล 25 18 72% 24 16 67%
69 กู้ภัยยุหว่า 25 20 80% 24 18 75%
70 กู้ภัยบวกค้าง 25 22 88% 24 20 84%
71 กู้ภัยแม่นะ 25 21 84% 24 19 80%
72 กู้ภัยท่าวังตาล 25 21 84% 24 20 84%
73 กู้ภัยหนองแฝก 25 21 84% 24 20 84%
74 กู้ภัยสะลวง 25 21 84% 24 23 96%
75 กู้ภัยหนองป่าครั่ง 25 14 56% 24 18 75%
76 กู้ภัยสันนาเม็ง 25 18 72% 24 17 71%
77 กู้ภัยบ้านปง 25 22 88% 24 21 88%
78 กู้ภัยสบแม่ข่า 25 22 88% 24 21 88%
79 กู้ภัยสันพระเนตร 25 20 80% 24 22 92%
80 กู้ภัยอินทรา 25 20 80% 24 18 75%
81 กู้ภัย อส.ตร. 25 2 8% 24 0 0%
82 กู้ภัยสายธาร 25 22 88% 24 21 88%
83 กู้ภัยช้างข้าม 25 17 68% 24 19 80%