แนวคิดแผนปฏิบัติการ

นโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ เป็นกรอบกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ เพื่อให้การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีความสำคัญดังนี้
4.1 พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4.2 พรบ.การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2551
4.3 นโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
- การเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร / การมีส่วนร่วม / การจัดทำแผนงาน / การบริหารจัดการ
4.4 แนวทางการบริหารศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
4.5 แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2548

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข มีการเตรียมการและมีการดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมในการระดมอัตรากำลังทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้สามารถจัดการต่อภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากสาธารณภัย
2. เพื่อเตรียมบุคลากรและองค์กรด้านสาธารณสุข ให้มีความพร้อมรับสาธารณภัย
3. เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรด้านสาธารณสุขในสถานการณ์สาธารณภัย
4. เพื่อการเชื่อมโยงแผนกับหน่วยงานระดับกระทรวงในการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

เป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเวลาเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ บุคลากรและหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขมีคู่มือการปฏิบัติงานในสถานการณ์สาธารณภัย รวมทั้งวิธีการขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ